O PZS

Kim jesteśmy

Polski Związek Szkoleniowy jest stowarzyszeniem zrzeszającym podmioty i osoby prowadzące szkolenie kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych.

Trzonem naszego stowarzyszenia jest Zarząd:

Paweł Bladowski – Prezes

Maciej Kulka – Członek Zarządu

Maciej Dębowski – Członek Zarządu

Kontakt:

Na co dzień sprawami naszego stowarzyszenia i jego członków

zajmuje się:

Tomasz Piętka

Dyrektor Wykonawczy

Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy
ul. Elżbiety Rakuszanki 5
02-496 Warszawa
tel.: +48 600 904 398,
e-mail: biuro@pzs.info
www: www.pzs.info
KRS: 0001002224, REGON: 523697424, NIP: 5223241418

Nasze kompetencje w branży

Tomasz Piętka – Ekspert w dziedzinie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami i szkolenia kierowców były naczelnik Wydziału Szkolenia Kierowców i Uprawnień do Kierowania Pojazdami w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, wieloletni pracownik tego Ministerstwa, odpowiedzialny za zagadnienia wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych. Autor i współautor między innymi przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców i rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Brał czynny udział w pracach Komitetu ds. Praw Jazdy Komisji Europejskiej w randze eksperta krajowego.

Co możemy i zamierzamy dla Ciebie zrobić?

Jako podmiot społeczny, działający niekomercyjnie ukierunkowujemy swoje działania na wspieranie branży szkoleniowej w dążeniu do poprawy systemu szkolenia, ale przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia nas wszystkich dzięki krzewieniu wiedzy o bezpiecznym ruchu drogowym. Ponieważ motoryzacja to dla nas przede wszystkim pasja i realizacja marzeń, a nie wyłącznie praca, chcemy aby pomimo konieczności „temperowania” zachowań zarówno „młodych” jak i „starych” kierowców, nie tracili oni radości z jazdy i korzystania z dwóch lub czterech kółek. 

W dniu 16 listopada 2022 r. nasze stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną. Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał nas do KRS pod nr 0001002224. Od tego czasu prowadzimy intensywną działalność statutową na rzecz naszych członków.

Oto nasz plan działań :

Zwolnienie z podatku od środków transportu dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i ośrodki szkolenia w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. przeznaczonych wyłącznie do nauki jazdy.   

Wyłączenie pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych z zakazów świątecznych określonych rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach,

Działania na rzecz obniżenia opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego na prawo jazdy w przypadku podstawienia przez osobę egzaminowaną swojego pojazdu (pojazdu OSK)

Zmiana przepisów w kierunku umożliwienia legalnego szkolenia (doszkalania) osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami i tych którym je odebrano (po upłynięciu kary) w ośrodkach szkolenia kierowców.

Przyspieszenie procesu wydawania Świadectwa Kierowcy poprzez umożliwienie załączenia do wniosku o jego wydanie papierowego Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej (prace przywracające czasowo wydawanie papierowego ŚKZ już trwają).

Opracowanie nowego systemu szkolenia Instruktorów Nauki Jazdy i uzyskiwania przez nich kwalifikacji, w związku z planowaną likwidacją Ośrodków spełniających dodatkowych wymagań „Super OSK” i problemów z uzyskaniem akredytacji kuratora oświaty przez większość podmiotów prowadzących szkolenie instruktorów. 

Jeżeli uważasz, że co najmniej jeden z tych tematów w najbliższym czasie jest dla Ciebie ważny i chcesz współuczestniczyć w naszych działaniach, także  wspierać je swoją wiedzą i umiejętnościami, to dołącz do naszych szeregów jak najszybciej.