O czym trzeba pamiętać szkoląc na prawo jazdy C+E!

CIĄGNIKI SIODŁOWE

W 2019 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które wprowadziło zmiany w zakresie warunków dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w odniesieniu do kategorii prawa jazdy C+E.

Rozporządzenie uchyliło w § 43 w ust. 4 pkt 10 zawierający obowiązek wykorzystania do nauki jazdy i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii C+E zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego (stosowanego do nauki jazdy i egzaminowania w ramach kategorii C) i przyczepy.

Jednocześnie w nowym pkt 11 wprowadzono obowiązek wykorzystania do przeprowadzania egzaminów państwowych w zakresie kategorii prawa jazdy C+E zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego z naczepą.

Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym czasu na zgromadzenie odpowiedniej ilości środków finansowych na dokonanie zakupu pojazdów w § 2 i § 3 rozporządzenia wprowadzono dwa przepisy przejściowe, w których określono daty stosowania wprowadzonych ww. zmian. Wprowadzono:

  1. możliwość wykorzystania dotychczasowego zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E: samochód ciężarowy + przyczepa – do dnia 31 grudnia 2024 r., a dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – do dnia 31 grudnia 2034 r. Przy czym możliwość ta dotyczy pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r.
  2. konieczność dostosowania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E do wymagań przepisu § 43 ust. 4 pkt 11,( tj. konieczność posiadania zespołu pojazdów: ciągnik + naczepa) – do dnia 31 grudnia 2024 r., a w przypadku ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – do dnia 31 grudnia 2034 r.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

W przypadku tych przepisów przejściowych szczególną kontrowersję wywołuje możliwość stosowania do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii C+E samochodu ciężarowego (tzw. solówki)  lub przyczepy, który w okresie pomiędzy 1 kwietnia 2020 r., a 31 grudnia 2024 r. uzyska wpis do o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy „L” w dowodzie rejestracyjnym.

Należy jednoznacznie wskazać, że zarówno przyczepa jak i samochód ciężarowy, które mogą być na mocy ww. przepisów przejściowych stosowane do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii C+E muszą mieć wpis „L” w dowodzie rejestracyjnym dokonany do dnia 30 marca 2020r. Zgodnie z tym przepisem nie jest dopuszczalne stosowanie kombinacji tych pojazdów czyli jeden z wpisem wcześniejszym a drugi z późniejszym.

Oczywiście całe zamieszanie ze stosowaniem tych przepisów wynika z faktu, że te pojazdy po dniu 30 marca 2020 r. nadal mogą uzyskać wpis „L” w dowodzie rejestracyjnym. Wynika to jednak z tego, że sam samochód ciężarowy nadal może być wykorzystywany do szkolenia i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii C, a rejestrowane później przyczepy mogą być wykorzystywane do szkolenia i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii C1 lub T.

Oczywiście powiecie: To w takim razie, w okresie przejściowym, starosta nie jest w stanie wychwycić szkolenia na nowszej ciężarówce, czy przyczepie jak mamy zarejestrowaną jeszcze starą.

Tak to jest prawda. Ale zwróćcie uwagę, że starosta ma wiele możliwości dokonywania kontroli, a wasze pojazdy mimo wszystko poruszają się w ruchu drogowym. Wystarczy, że udokumentowane zostanie wielokrotne (co najmniej 2 krotne) prowadzenie szkolenia niewłaściwym zestawem pojazdów (każdy ma numery rejestracyjne), i narażacie się na opisane w art. 45 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami „rażące naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców”. W takim przypadku starosta jest zobligowany do wydania decyzji administracyjną o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenia go z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Co ważne:

  1. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu – czyli nie możesz już nic więcej robić.
  2. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na skutek wydania takiej decyzji może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania tej decyzji.
  3. W przypadku gdy wydano ww. decyzję, a przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów działalności regulowanej.

I jeszcze jedno. Konsekwencje mogą dotyczyć także osób szkolonych na tym sprzęcie. Szkolenia te mogą być uznane za przeprowadzone niezgodnie z przepisami.

Dlatego pamiętajcie wszystko jest dobrze dopóki jest dobrze. Jak przyjdzie kontrola to mogą być kłopoty.

Jednocześnie przypominam, że aktualnie trwają prace nad przesunięciem terminu wejścia w życie tych przepisów z 31 grudnia 2024 r, na 31 grudnia 2026 r. Treść proponowanych przepisów i postęp prac można obserwować na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375201/katalog/12995717#12995717