Polityka prywatności


Dziękujemy za zainteresowanie naszym Serwisem. Chcielibyśmy Państwa zapewnić, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzamy i chronimy prywatność Klientów.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Liwona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakuszanki 5, 02-496 Warszawa, tel. 22 867 88 66, e-mail liwona@liwona.pl.

Kiedy i jakie dane gromadzimy?
1. Serwis bezpiecznykierowca.eu może gromadzić dane Użytkowników na różnych etapach korzystania z Serwisu, w szczególności:
a) podczas rejestracji konta Użytkownika,
b) podczas składania zamówienia na produkty lub usługi oferowane w Serwisie,
c) podczas dokonywania płatności,
d) kontaktu Użytkownika z Administratorem (telefonicznie, mailowo),
e) automatycznie podczas wizyty w Serwisie, m. in. w związku z wykorzystaniem cookies (tzw. ciasteczek).
2. Serwis bezpiecznykierowca.eu gromadzi następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, login i hasło, informacje dotyczące przeglądarki lub urządzeń używanych do korzystania z Serwisu, przeglądarka internetowa i system operacyjny.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?
1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby realizacji usług świadczonych za pomocą Serwisu bezpiecznykierowca.eu , takich jak zakup kursu e-learningowego, zakup dostępu do testów na prawo jazdy, zakup książek, zakup multimediów, obsługa reklamacji, a także na potrzeby realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. np. obsługi zgłoszeń i żądań Użytkowników, monitorowania aktywności w Serwisie w celu rozwoju świadczonych usług i poprawy komfortu ich Użytkowników, prowadzenia badań i analiz statystycznych, oferowania lepiej dopasowanych treści, zapewnienia bezpieczeństwa, wykrywania nadużyć, czy egzekwowania roszczeń prawnych.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać wysyłając maila na adres liwona@liwona.pl.

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Serwis bezpiecznykierowca.eu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz na używanie komunikacji telefonicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.). Zgodę tę można w każdej chwili cofnąć.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi korzystanie z usług świadczonych za pomocą Serwisu bezpiecznykierowca.eu .

Profilowanie
W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników Serwisu zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Bezpieczeństwo danych osobowych
1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator przyjął Politykę ochrony danych, która kompleksowo określa zasady ochrony danych osobowych. Wdrożone zostały także procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia rejestracji operacji na danych osobowych oraz identyfikowalności osób dokonujących tych operacji.

3. Administrator dokłada należytej staranności, aby podmiotu z nim współpracujące dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

4. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

5. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe Użytkowników, zlokalizowane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczeństwo płatności
W przypadku transakcji płatniczych dane typu numer karty płatniczej nie są przetwarzane na naszych serwerach, a na serwerach upoważnionych firm, które obsługują płatności. Otrzymujemy jedynie od tych podmiotów informacje na temat statusu poszczególnych transakcji płatniczych.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
1. Dostęp do Państwa danych osobowych mają odbiorcy, którzy pomagają nam utrzymać system teleinformatyczny, w którym prowadzone są konta Użytkowników i realizowane są zamówienia, świadczą usługi hostingowe, obsługują pocztę elektroniczną, obsługują w naszym imieniu płatności, świadczą usługi rachunkowe i podatkowe, świadczą usługi kurierskie.

2. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy mający dostęp do Państwa danych osobowych zostali indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności naszych Klientów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
1. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego przetwarzane są dane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w związku z:
a) rejestracją Użytkownika – do czasu istnienia konta;
b) dokonaniem zamówienia – przez okres 6 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiła płatność za zamówienie;
c) działalnością marketingową – do czasu uzyskania sprzeciwu lub żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w lit. a oraz b.

2. Okres przechowywania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – w przypadku i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

3. Po upływie okresu przechowywania danych będą one trale usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom?
1. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przetwarzane przez Administratora, uzyskania ich kopii, jak również uzyskania informacji o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych Administrator przetwarza dane konkretnego Użytkownika, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte),
b) sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
c) uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
d) przenoszenia danych osobowych (czyli przekazania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. txt., pdf., odt., doc., rtf., jpeg., XML, JSON, CSV),
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
f) usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).

2. Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać wysyłając maila na adres liwona@liwona.pl.

3. W przypadku, gdy masz zastrzeżenia co do sposobu, w jakim przetwarzamy dane Użytkowników, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. Niezależnie od tego, w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem tym jest obecnie Generalny Inspektor Danych Osobowych* (https://giodo.gov.pl/pl/493).

Logi
Podczas korzystania z Serwisu każdorazowo po przesłaniu żądania do serwera mogą być zapisywane następujące informacje:
a) data i godzina przesłania żądania,
b) treść i status żądania (np. adres URL odwiedzanej strony wraz z dołączonymi parametrami),
c) adres IP komputera, z którego przesłano żądanie,
d) ilość danych przesłanych w odpowiedzi,
e) nagłówki przesyłane przez urządzenia Użytkownika określające m. in. przeglądarkę, system operacyjny, ustawiony język, stronę, z której nastąpiło przekierowanie, zawartość cookies (tzw. „ciasteczek”).

Tagi pikselowe
Stosujemy tagi pikselowe, czyli elementy umieszczane np. w wiadomości email lub w kodzie strony internetowej, które umożliwiają monitorowanie aktywności takiej jak otwarcie wiadomości email czy wyświetlenie strony.

Polityka „cookies”
1. Serwis i Aplikacja zbierają w sposób automatyczny w szczególności adres IP, typ przeglądarki, systemu operacyjnego oraz informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™:  https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™:  http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie
Chrome™:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™:  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™:  http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Zmiana Polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki w Serwisie.