Pierwsze w tym roku szkolenie za nami.

Tak jak zapowiadaliśmy, po małych perypetiach związanych z przesunięciem terminu w dniu 17 maja spotkaliśmy się z Wami na szkoleniu pt.:

„Standardy ochrony małoletnich w OSK – co i jak należy wdrożyć w Twoim ośrodku przed 15 sierpnia 2024 r.”

Tym razem szkolenie zostało zorganizowane przez Polski Związek Szkoleniowy we współpracy z firmą „Liwona”. Jak zwykle członkowie stowarzyszenia mieli szansę nieodpłatnie zapoznać się z najnowszymi, najciekawszymi i najbardziej pilnymi zagadnieniami dotyczącymi branży szkolenia kierowców i nie tylko.

Prym wiodły dwa tematy:

 1. Tak jak w tytule „Standardy ochrony małoletnich” oraz
 2. Zasady postępowania w przypadku kolizji pojazdu zasilanego gazem.

Standardy ochrony małoletnich

„Lex Kamilek” a właściwie Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) weszła w życie 15 lutego 2024 r. Nakłada ona między innymi na podmioty prowadzące kursy i szkolenia obowiązek wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich. Jest to obowiązek z którego należy wywiązać się do 15 sierpnia 2024 r. Wydaje się, że jest to proste, ale jak się okazuje mało kto z zainteresowanych wie o takim obowiązku.

Można się zastanawiać, co ma wspólnego Ośrodek Szkolenia Kierowców z ochroną małoletnich. I tu jest właśnie pułapka. Ośrodki Szkolenia Kierowców szkolą małoletnich nawet jak o nich nie pamiętają. Prawo jazdy kategorii AM na motorowery mogą uzyskać już 14 latkowie, na ciągnik rolniczy, mały motocykl czy czterokołowiec 16 latkowie. Niektóre ośrodki szkolą też na kartę rowerową. Nawet na prawo jazdy kategorii B można zapisać się na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia. A więc jak najbardziej małoletni szkolą się w OSK. Czyli one wszystkie też muszą wdrożyć ww. standardy.

Zmiany wynikające z przepisów ustawy przedstawili  prok. Krzysztof Kuchciak i dr Maciej Kulka. Obecni mogli dowiedzieć się między innymi o:

 • Podmiotach zobowiązanych do wdrożenia standardów ochrony małoletnich – w tym Ośrodkach Szkolenia Kierowców,
 • Funkcjach standardów ochrony małoletnich w firmie – ochronne i gwarancyjne,
 • Wykazie standardów niezbędnych do wdrożenia:

  Standard 1 „Kodeks bezpiecznych relacji personel – małoletni” w tym:

  1. standardy bezpiecznej rekrutacji pracowników, i
  2. standardy bezpiecznych relacji personelu placówki z małoletnimi

  Ważne okazały się także dobre praktyki w tym zakresie takie jak wskazanie sposobów sprawdzenia pracowników w rejestrach sprawców przestępstw na tle seksualnym, czy wskazanie podstawowych zasad zachowania personelu takich jak:

  „Pracownik placówki w kontakcie z Małoletnimi:

  • zachowuje cierpliwość i odnosi się do nich z szacunkiem;
  • z uwagą wysłuchuje małoletnich starając się udzielać im odpowiedzi adekwatnej do zaistniałej sytuacji i wieku małoletniego.”

  Wskazano także przykładowe zachowania zabronione:

  „Pracownikowi placówki bezwzględnie zabrania się:

  • nawiązywania relacji seksualnych z Małoletnimi;
  • składania Małoletnim propozycji o charakterze seksualnym i pornograficznym, w tym również udostępniania takich treści;”

  Standard 2 „Procedura reakcji na informacje” – Określa zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, a także procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury “Niebieskie Karty”;

  W ramach tego standardu wskazano między innymi schemat podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia Małoletniego przez osoby trzecie nie związane ze Placówką.

  Standard 3 „Edukacja personelu i jej dokumentacja”  – Określa zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

  Standard 4 „Upowszechnienie informacji o standardach – Określa zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;

  Standard 5 „Kodeks bezpiecznych relacji dziecko-dziecko” – Określa wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone

  Standard 6 „Bezpieczny Internet” – Określa zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet, oraz procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie

  Standard 7 „Bezpieczeństwo wizerunku i danych osobowych” – wskazujący, że placówka dba o bezpieczeństwo danych osobowych małoletnich, a także nie dopuszcza do naużywania ich wizerunku

  Standard 8 „Ewaluacja standardów” – Określa zasady przeglądu i aktualizacji standardów

  Oczywiście wskazano także podmioty, które mogą kontrolować wdrożenie i przestrzeganie standardów, a także wskazano kary za ich nieprzestrzeganie i niewdrożenie. Można się było dowiedzieć, że przepisy kodeksu karnego zostały uzupełnione między innymi o następujące przepisy:

  • Kto, będąc obowiązanym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich nie wykonuje tego obowiązku, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

  W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, sprawca, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

  • Kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę wiedząc, że osoba ta ma obowiązek stosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • Kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, osobę bez uzyskania informacji, zamieszczonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł

  Zatem nieprzestrzeganie czy niewdrożenie tych standardów w firmie może być nie tylko bolesne finansowo, ale także być przyczyną do orzeczenia kary więzienia.

  Ostatecznie wskazano też datę 15 sierpnia 2024 r. jako datę ostateczną koniecznego wdrożenia tych standardów.

  Zasady postępowania w przypadku kolizji pojazdu zasilanego gazem.

  Kolejny temat był przedstawiony przez Roberta Włodarczyka Wiceprezesa firmy Corporis Sp. z o.o. Wskazał on na wynikające z obecnych przepisów dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz badań technicznych pojazdów problemy związane z trybem postępowania w przypadku kiedy w kolizji uczestniczy pojazd wyposażony w instalację gazową. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, że nawet w przypadku najmniejszej kolizji powinna być ona zgłoszona do Transportowego Dozoru Technicznego, a zagadnieniami związanymi z instalacją gazową w tym obowiązkowym demontażem i ponownym montażem wraz z legalizacją zbiornika gazu musi każdorazowo zając się inspektor Transportowego Dozoru Technicznego. Wskazał także, że niezastosowanie się do procedury bardzo często daje podmiotom ubezpieczającym podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.  

  Na koniec szkolenia omówione i podsumowane zostały także ostatnie zmiany w przepisach oraz planowane i procedowane przez Ministerstwo Infrastruktury akty prawne.