Przepisy regulujące działanie przewoźników na aplikację do poprawki.

Toczą się bardzo zaawansowane prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt o numerze UD426). Celem tego projektu jest przede wszystkim zniesienie opłaty ewidencyjnej tak aby między innymi zwrot zatrzymanego prawa jazdy mógł następować automatycznie (o tym w artykule „Kiedy zatrzymane prawo jazdy będzie zwracane automatycznie?” ). Jednak ustawodawca nie byłby sobą, gdyby w z pozoru jednolitym merytorycznie projekcie nie wrzucił dodatkowej zmiany niezwiązanej merytorycznie z głównymi założeniami projektu, ale dotyczącej ustawy zmienianej w tym projekcie ustawy. W tym przypadku nie jest to jednak naganne, świadczy tylko o dużym zaangażowaniu w rozwiązanie narastającego problemu.

Zgodnie z uzasadnieniem „Celem zmiany ustawy o transporcie drogowym jest podniesienie bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych. Projektowane przepisy w tym zakresie są wynikiem działań podjętych wobec doniesień medialnych o nadużyciach, w tym molestowaniu, popełnianych przez kierowców wykonujących przewozy drogowe i konieczności wyeliminowania tych nadużyć.

Wprowadzane przepisy obejmują w szczególności zapewnienie przez przedsiębiorcę pośredniczącego w przewozach drogowych podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób podczas przewozu. Do działań takich należeć będzie rzetelna weryfikacja tożsamości osoby oraz jej uprawnień do kierowania, odpowiednio na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz prawa jazdy. Osoba weryfikowana będzie musiała stawić się osobiście, a weryfikacja osoby będzie potwierdzana przez wykonanie zdjęcia. Przedsiębiorca będzie uprawniony również do weryfikowania, podczas świadczenia usługi przewozu, czy osoba faktycznie wykonująca przewóz jest osobą, za którą się podaje .

Ta regulacja, umożliwi również przedsiębiorcom pośredniczącym w przewozach przetwarzanie danych dotyczących osób wykonujących przewozy, w tym zdjęć a także możliwość wymiany tych danych z innymi przedsiębiorcami, w ramach podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów.

Jednocześnie przewidziano nałożenie kary na przedsiębiorcę, który nie dopełnia obowiązku weryfikacji osoby realizującej przejazd.

Zmiana ustawy o transporcie drogowym obejmie szczegółowo:

  • dodanie zobowiązania dla przedsiębiorcy pośredniczącego w przewozach drogowych do podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo przewozu osób określonych w nowym przepisie art. 27e.

Takie rozwiązanie jest wynikiem nadużyć występujących podczas przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji. Wnika też z potrzeby podjęcia środków, które uszczelnią system przez odpowiednią weryfikację osób, które faktycznie wykonują przewóz z użyciem aplikacji – zarówno przed rozpoczęciem współpracy z daną osobą lub podmiotem jak i w trakcie wykonywania takiego przewozu. Jednocześnie w dodano możliwość gromadzenie danych osób, które wykonują przewóz zlecony na rzecz przedsiębiorcy, w tym:

  1. imienia i nazwiska,
  2. zdjęcia,
  3. odwzorowania cyfrowego dokumentów,
  4. dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia wykonywania przewozu.

Aktualnie przepisy nie zabezpieczają przed sytuacją, w której aplikację stosuje i realizuje przewóz inna osoba, niż faktycznie zgłoszona do przedsiębiorcy. Gromadzenie wskazanych danych w tym w szczególności zdjęć oraz odwzorowań dokumentów, na podstawie których potwierdzono tożsamość i uprawnienia do kierowania, pozwoli na właściwą weryfikację osób świadczących przewozy. Pozwoli także na wymianę tych informacji w postaci elektronicznej pomiędzy przewoźnikami na etapie rozpoczynania współpracy. Przepisy te zapewnią, że osoba, która dopuściła się nadużyć u jednego przedsiębiorcy nie rozpocznie współpracy z innym przedsiębiorcą – gdyż ten na etapie weryfikacji, korzystając z dostępnych informacji, w tym zdjęć nie podejmie takiej współpracy.

  • dodawany nowy art. 27e zobowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób, przed rozpoczęciem współpracy, do weryfikacji tożsamości i uprawnień do kierowania osób wykonujących przewozy, w tym  przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz. Weryfikacji tej dokonuje się na podstawie odpowiednio dokumentu tożsamości oraz dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym.

W celu zweryfikowania osoby konieczne będzie jej osobiste stawiennictwo. Weryfikacja potwierdzana jest przez wykonanie zdjęcia wizerunku twarzy i cyfrowego odwzorowania dokumentów. Weryfikacja będzie też realizowana podczas samego przewozu. W takim przypadku kierowca będzie musiał wykonać zdjęcie swojej twarzy i przesłać je do przedsiębiorcy. Wskazane zdjęcie obejmować będzie wyłącznie wizerunek kierowcy wykonującego aktualnie przewóz, co pozwoli na sprawdzenie czy przewóz wykonuje osoba uprzednio zweryfikowana przez przedsiębiorcę i czy jest to faktycznie osoba, za którą się podaje podczas przewozu.

  • Projektowane przepisy wprowadzają również obowiązek udostępnienia na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego informacji o dokonanej weryfikacji i jej wyniku. Za brak dopełnienia obowiązku weryfikacji, przewidziano karę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Organem wyznaczonym do nakładania kary będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego. W przypadku ponownego niedopełnienia obowiązku weryfikacji kara ta wyniesie 50 000 zł;