Stawki za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych idą w górę.

23 grudnia 2022 r. Minister Infrastruktury rzutem na taśmę podpisał i przekazał do publikacji Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Tak jak pisaliśmy już w październiku jest to dawno oczekiwane rozporządzenie, którego zadaniem jest urealnienie (podwyższenia) stawek ryczałtu za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych. Prace nad zmiana tego rozporządzenia trwały długo, a dyskusje i starcia rozbieżnych interesów wydawały się wskazywać, że osiągnięcie kompromisu graniczy z cudem. Jednak udało się przed końcem roku przekazać podpisane rozporządzenie do publikacji. Na dzień dzisiejszy (26.12.2022 r.) data publikacji to najpóźniej 5 stycznia 2023 r.. Po publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach. Od tego momentu będą obowiązywały nowe stawki. Warto zauważyć, że obejmą one dopiero nowe wnioski złożone po wejściu w życie rozporządzenia, lub te złożone przed ale jeszcze nierozpatrzone przez pracodawcę.

Przypomnijmy jakie zmiany przyniesie ta nowelizacja.

W uzasadnieniu wskazano, że wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym zwłaszcza koszty paliwa, powodują, że maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów, zawarte w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2002 r., nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

Ze względu na fakt, iż obecnie na rynku funkcjonuje coraz mniej samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, a także z uwagi na zaistniały na przestrzeni ostatnich lat rozwój technologiczny silników motocyklowych podjęto decyzję, iż różnica w stawce pomiędzy samochodem osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 a motocyklem wyniesie 0,20 gr. „

Jednak nie tylko stawki za używanie pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 czy motocykli wzrosły. Zaproponowano także podniesienie pozostałych stawek w tym zakresie.

Projektowana zmiana przewiduje, także że koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

  1. dla samochodu osobowego:
    • pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł, (dotychczas 0,5214 zł)
    • pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł; (dotychczas 0,8358 zł)
  2. dla motocykla – 0,69 zł; (dotychczas 0,2302 zł)
  3. dla motoroweru – 0,42 zł. (dotychczas 0,1382 zł)

Biorąc pod uwagę powyższe, tak czy inaczej, na początku przyszłego roku, prowadząc działalność gospodarczą i wykorzystując samochody prywatne swoich pracowników do celów firmowych, trzeba wziąć pod uwagę kolejny wzrost kosztów jej prowadzenia.

Rozporządzenie zostało opublikowanie w Dzienniku Ustaw w dniu 2 stycznia 2023 r. pod pozycją 5. Wchodzi w życie 17 stycznia 2023 r.

Tomasz Piętka