Co się dzieje w sprawie ciągników siodłowych?

Nowy rok i nowe rozdanie. Resort wraca do prac nad rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w zakresie przesunięcia wejścia w życie obowiązku stosowania na egzaminie państwowym na prawo jazdy kategorii C+E ciągnika siodłowego z naczepą.

W nowym wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury pojawiła się pozycja 22 przepisana z poprzedniego wykazu prac wskazująca na kontynuację prac resortu nad tym dokumentem. Warto zauważyć, że dotychczas w portalu Rządowego Centrum Legislacji pod pozycją 340 pod którą został umieszczony poprzednio ww. projekt nie zostały umieszczone żadne informacje, pisma i raporty podsumowujące konsultacje społeczne czy uzgodnienia międzyresortowe tego projektu.

Jednak w nieoficjalnych informacjach pojawia się stwierdzenie dotyczące tego nowego projektu, że nowy termin wprowadzenia tego obowiązku wskazany jako 31 grudnia 2025 r. powstał w wyniku decyzji podjętej na podstawie konsultacji społecznych i przeprowadzonej w jej ramach konferencji z przedstawicielami WORD/OSK oraz stowarzyszeń przewoźników. O ile nam wiadomo nie do końca zostało to uzgodnione mając w szczególności na względzie twardy protest największych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.

Przyjrzyjmy się zatem uzasadnieniu:  

Mając na uwadze liczne postulaty płynące ze środowiska związanego z ośrodkami szkolenia kierowców, jak również stanowisko Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, wskazujące na bardzo trudną sytuację finansową branży szkoleniowej i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, w szczególności biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, zachodzi konieczność przedłużenia okresu przejściowego dotyczącego możliwości przeprowadzania szkolenia, jak i egzaminowania kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii C+E zarówno zespołami pojazdów, w skład których wchodzi ciągnik siodłowy wraz z naczepą, jak również pojazdem ciężarowym wykorzystywanym dotychczas do uzyskania uprawnień prawa jazdy kategorii C wraz z przyczepą. W konsekwencji tego w drodze nowelizacji rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia proponuje się następujące przesunięcie terminów:

  1. w § 2 w ust. 1: możliwość wykorzystania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E – samochód ciężarowy + przyczepa – do dnia 31 grudnia 2025 r., a dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – do dnia 31 grudnia 2034 r.; możliwość ta ma dotyczyć pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r.;
  2. w § 2 w ust. 2: dodatkowo możliwość użytkowania ww. zespołu pojazdów przedłużono do dnia 31 grudnia 2025 r. w odniesieniu do pojazdów, w których termin dokonania adnotacji urzędowej w dowodach rejestracyjnych o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego upłynie 31 marca 2024 r.; tym samym zaproponowana zmiana nie spowoduje, że pojazdy, które w 2020 r. uzyskały adnotację w dowodzie rejestracyjnym ponownie będą musiały uzyskać taką adnotację;
  3. w § 3: konieczność dostosowania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, tj. konieczność posiadania zespołu pojazdów: ciągnik + naczepa – do dnia 31 grudnia 2025 r., a w przypadku ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Przewidywany termin wydania rozporządzenia to I kwartał 2024 r. – pytanie czy realny?