Jesteś instruktorem w innym kraju – uzyskaj polskie uprawnienia instruktora nauki jazdy!

Już od dwudziestu lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Wielu z nas w pogoni za lepszym życiem, lepszymi zarobkami czy przygodą wyruszyło w świat, obierając sobie często za nowe miejsce do życia inny kraju należący do Unii Europejskiej. Zmieniając miejsce zamieszkania jednak zwykle nie zmieniamy swoich zainteresowań i dlatego duża część z tych którzy zamieszkali za granicą także tam rozpoczęła lub kontynuowała swoją przygodę z nauką jazdy, a ściślej z wykonywaniem zawodu instruktora nauki jazdy lub egzaminatora. Po kilku lub kilkunastu latach część tych osób postanowiła wrócić do Polski. Ci co posiadali w Polsce uprawnienia czy to instruktora czy egzaminatora w zasadzie nie mają problemu z ich odnowieniem czy przedłużeniem. Kłopoty zaczynają się dopiero jeżeli te uprawnienia zostały uzyskane w innym kraju Unii Europejskiej. Poszukiwania informacji na forach internetowych czy w mediach społecznościowych najczęściej przynoszą informację, że uzyskanych za granicą uprawnień instruktora czy egzaminatora nie można w Polsce wykorzystywać i żeby tutaj wykonywać jeden z tych zawodów niezbędne jest ponowne ukończenie kursu i zdanie państwowego egzaminu.

I tu trzeba od razu powiedzieć, że nie jest to prawda.

Podobnie jak w przypadku prawa jazdy, uprawnienia i kwalifikacje wynikające z zawodów regulowanych (a takimi są instruktor czy egzaminator) są uznawane pomiędzy poszczególnymi krajami UE. W przypadku kwalifikacji instruktora i egzaminatora jest trochę inaczej niż w przypadku prawa jazdy. Aby wykonywać te zawody w Polsce trzeba przejść przez procedurę uznania uprawnień.

Regulują to przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334 z późn. zm.).

Tytuł sugeruje, że chodzi tu wyłącznie o Państwa Unii Europejskiej, ale dotyczy to także uprawnień uzyskanych w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

W celu uznania uprawnień instruktora lub egzaminatora należy złożyć odpowiedni wniosek do Ministerstwa Infrastruktury.

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski w tym w szczególności:

 1. Dokument potwierdzający tożsamość
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
 3. Dokument z informacją o odbytym programie kształcenia
 4. Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń
 5. Dokument z informacją o programie ukończonych kursów, szkoleń
 6. Świadectwo potwierdzające doświadczenie zawodowe
 7. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego
 8. Dokument potwierdzający uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu regulowanego
 9. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących niekaralności
 10. Dokument potwierdzający brak zakazu wykonywania zawodu
 11. Dokument potwierdzający brak zawieszenia prawa wykonywania zawodu
 12. Dokument potwierdzający odpowiedni stan zdrowia
 13. Oświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego
 14. Dowód wniesienia opłaty

Urząd sprawdzi też, czy twoje kwalifikacje uzyskane za granicą są odpowiednie do wykonywania zawodu regulowanego w Polsce. W uzasadnionych przypadkach, urząd może wystąpić o dodatkowe informacje do państwa członkowskiego UE, w którym dokument potwierdzający kwalifikacje został wydany lub do ośrodka wsparcia funkcjonującego w państwie członkowskim.

 • Urzędnik na podstawie kompletu dokumentów stwierdzi, że:
  • a) masz odpowiednie kwalifikacje do uznania kwalifikacji zawodowych
  • b) nie masz odpowiednich kwalifikacji do uznania kwalifikacji zawodowych
  • c) musisz odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności, jeśli twoje kwalifikacje są niepełne.

W przypadku instruktorów i egzaminatorów odbycie stażu adaptacyjnego może być konieczne ze względu na różnice zarówno w programach szkolenia jaki sposobach i zasadach szkolenia i egzaminowania. Staż adaptacyjny odbędziesz w WORD lub w wybranym Ośrodku Szkolenia Kierowców. Ty ponosisz koszty odbywania stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności. Opinia opiekuna stażu są podstawą, żeby urząd stwierdził wyrównanie różnic i wydał decyzję o uznaniu kwalifikacji.

W przypadku Instruktorów i Egzaminatorów dotychczas nie było wymagane zdawanie polskich egzaminów w procedurze uznawania kwalifikacji.

Ostatecznie otrzymasz od Ministra Infrastruktury decyzję o uznaniu kwalifikacji.

W zależności czy jesteś instruktorem czy egzaminatorem z decyzją zgłosisz się odpowiednio do Starosty lub do Marszałka Województwa właściwych ze względu na Twoje obecne miejsce zamieszkania i uzyskasz wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy lub do ewidencji egzaminatorów.

Opłata za procedurę uznania uprawnienia wynosi 35 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania legitymacji. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł (1505 zł).

Czas oczekiwania na załatwienie procedury to maksymalnie 3 miesiące.

Wydaje się, że ta procedura jest skomplikowana, ale warto przez nią przejść ze względu np. na zachowanie ciągłości doświadczenia w prowadzeniu szkolenia. Jest to niezbędne ponieważ jeżeli chcesz otworzyć własny ośrodek szkolenia kierowców to musisz spełniać warunek posiadania udokumentowanej 3-letniej praktyki w szkoleniu kandydatów na kierowców.

Niestety w przypadku krajów trzecich nie jest już tak „różowo”. W większości przypadków uprawnienia trzeba będzie w Polsce uzyskać od nowa.

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1046