I znowu mała deregulacja w działalności gospodarczej!

Nowy tydzień i nowe niespodzianki. Właśnie otrzymaliśmy od Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego. Każdy kto spojrzy na ten projekt może nie zauważyć, że może dotyczyć także branży szkolenia kierowców. A jednak. W przesłanym projekcie znajdziemy wiele zmiany różnych ustaw. Jest tu także zmiana przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Jak to zwykle w przepisach deregulacyjnych trudno jest zgadnąć dlaczego akurat ta część ustawy o kierujących pojazdami została wzięta pod „lupę” i dlaczego akurat teraz. Oczywiście nie neguję, że są to zmiany potrzebne, ale w natłoku innych koniecznych zmian regulujących, czy deregulujących naszą branżę akurat te przepisy nie stanowią realnego problemu, a propozycje przepisów nie niosą za sobą realnej poprawy sytuacji przedsiębiorców prowadzących OSK czy OS.


Czas zobaczyć jakie to zmiany:

„Art. 26. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622, 1123, 1234, 1312, 1560 i 1872) wprowadza się następujące zmiany w:

1) art. 31 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.”;
2) art. 33 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, są ostateczne.”;
3) art. 38 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 4, są ostateczne.”;
4) art. 58 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Decyzje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, są ostateczne.”;
5) art. 109 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Decyzje, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, są ostateczne.”;
6) art. 110 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.”;
7) art. 117 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Decyzje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4, są ostateczne.”.”

Ja wiem, że trudno się to czyta. Ważne jednak dla wszystkich którzy np. wpisują się do ewidencji instruktorów czy egzaminatorów ponieważ oznacza to likwidację dwuinstancyjności postępowania. Czyli w momencie kiedy np. starosta wyda Wam decyzję odmawiającą wpisu do ewidencji instruktorów to będzie to decyzja ostateczna, od której nie przysługuje odwołanie do SKO. Oczywiście będzie przysługiwała skarga do WSA, co teoretycznie skróci postępowanie, ale w praktyce może je wydłużyć. Może to też być problem w sytuacji różnych interpretacji prawa w kontekście przepisów przejściowych stosowanych do osób które traciły i uzyskiwały uprawnienia instruktorów. Jeden starosta uznaje drugi nie i odwołanie do SKO rozwiązywało zazwyczaj problem. Zobaczymy jak to będzie teraz.
Sprawdźmy zatem jak pomysłodawca uzasadnia proponowane zmiany:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Zmiany w niniejszej ustawie dotyczą odstąpienia od zasady dwuinstancyjności. Pierwsza z nich dotyczy wydania przez starostę poświadczenia (potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D) dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców (art. 31 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami). Poświadczenia te są wydawane po spełnieniu przesłanek określonych w przepisach ustawy, które nie są ocenne z punktu widzenia organu. Wymagania są ściśle określone w przepisach ustawy, a więc organ nie może postąpić w odmienny sposób.
Kolejna zmiana projektowana jest w art. 33 ustawy o kierujących pojazdami i dotyczy odpowiednio wpisu do ewidencji instruktorów jazdy oraz odmowy takiego wpisu. Zarówno pierwszy, jak i drugi jest dokonywany po spełnieniu przesłanek określonych w przepisach ustawy, które również nie są ocenne z punktu widzenia organu. Jeżeli osoba spełnia wymagania, wówczas jest wpisywana do ewidencji, jeżeli ich nie spełnia, to nie zostanie wpisana.
Kolejna propozycja zmiany dotyczy decyzji, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 1 i 4 (proponuje się, aby odwołanie nie przysługiwało w przypadku decyzji administracyjnej o wpisie do ewidencji i odmowy wpisu do ewidencji wykładowców), oraz decyzji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1 i 3 ww. ustawy (wpis i odmowa wpisu do ewidencji egzaminatorów). Wpisy te również uwarunkowane są od spełnienia określonych przesłanek.
Art. 109 ust. 1, 3 oraz 4 ustawy o kierujących pojazdami regulują odpowiednio wydanie, przedłużenie oraz rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Decyzje te są wydawane na podstawie konkretnych dokumentów, których nieprzedstawienie stanowi podstawę do wydania decyzji odmownej.
Podobnie jest w przypadku art. 110 oraz 117 ust. 3 pkt 1 i 4 tej ustawy. Pierwszy z nich dotyczy wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne, natomiast drugi wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy oraz odmowy wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy. Decyzje te także wydawane są na podstawie konkretnych dokumentów.”

Zatem teoretycznie ma być łatwiej. Pytanie dla kogo. W tym przypadku nie chodzi o przedsiębiorcę czy instruktora tylko o urząd. Zatem dla przedsiębiorców branży zmiana nic nie wnosząca.
Warto zatem rozważyć, i tu apel do Ministra Infrastruktury, czy przypadkiem nie należałoby tutaj dokonać szerszej deregulacji naszych przepisów poprzez np. zderegulowanie zasad prowadzenia ośrodków spełniających dodatkowe wymagania, czyli Super OSK-ów. Wydaje się, że jest to idealne miejsce na usunięcie zbędnych wymagań i poprawienie pozostałych.