Stawki za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych idą w górę.

13 października na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się od lat oczekiwany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z późn. zm.).

Warto zauważyć, że ostatnia zmiana stawek określonych tym rozporządzeniem miała miejsce w 2007 r. czyli ponad 15 lat temu. Pomimo znacznego wzrostu cen utrzymania pojazdów, paliwa, ubezpieczenia, części eksploatacyjnych itp. resort Infrastruktury dotychczas stał na stanowisku, że stawek tych nie należy waloryzować, a ich podwyższenie mogłoby negatywnie wpłynąć na finanse przedsiębiorców.

Tym razem jednak w uzasadnieniu wskazano, że:

„Ze względu na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. wzrastającymi cenami paliwa, do Ministerstwa Infrastruktury były kierowane liczne petycje i monity, m.in. ze strony posłów, Związków Zawodowych Listonoszy Poczty Polskiej, Związku Zawodowego Leśników RP oraz obywateli, dotyczące konieczności podwyższenia maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych do celów służbowych.

                W świetle obliczeń i danych przytaczanych przez powyższe podmioty należy wskazać, że wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym zwłaszcza koszty paliwa, powodują, że maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów, zawarte w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2002 r., nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych.

Propozycja kosztów za 1 kilometr przebiegu samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów została przygotowana na podstawie danych oszacowanych przez Instytut Transportu Samochodowego w 2019 r. a następnie zwaloryzowana zgodnie z następującymi komunikatami:

 • Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r.
  w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
  w 2021 r. (M.P. poz. 31), zgodnie z którym średnioroczny wskaźnik w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1%),
 • Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2022 r. (M.P. poz. 411), zgodnie z którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
  w I kwartale 2022 r. w stosunku do IV kwartału 2021 r.  wyniósł 103,8 (wzrost cen o 3,8 %).

Ze względu na fakt, iż obecnie na rynku funkcjonuje coraz mniej samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, a także z uwagi na zaistniały na przestrzeni ostatnich lat rozwój technologiczny silników motocyklowych podjęto decyzję, iż różnica w stawce pomiędzy samochodem osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 a motocyklem wyniesie 0,20 gr. „

Nie tylko jednak stawki za używanie pojazdów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 czy motocykli wzrosły. Zaproponowano także podniesienie pozostałych stawek w tym zakresie.

Projektowana zmiana przewiduje, także że:

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

 1. dla samochodu osobowego:
  1. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł, (dotychczas 0,5214 zł)
  1. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł; (dotychczas 0,8358 zł)
 2. dla motocykla – 0,69 zł; (dotychczas 0,2302 zł)
 3. dla motoroweru – 0,42 zł. (dotychczas 0,1382 zł)

Należy zwrócić uwagę na proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia. Jest to pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu jego ogłoszenia. Taka konstrukcja pozwala na bezpośrednie zastosowanie rozporządzenia bez konieczności tworzenia szczególnych przepisów przejściowych. Wszystkie pojazdy zostaną rozliczone w danym miesiącu. W nowym będą już obowiązywały nowe stawki.

Warto jednak się zastanowić czy taka zmiana jest wystarczająca. Czy przy dzisiejszej galopującej inflacji nie należałoby wprowadzić automatycznej, np. raz w roku, waloryzacji tych stawek. Zdjęło by to kłopot z głowy resortowi, a pracownikom pozwoliło na uczciwe refinansowanie ich pojazdów.

Czy podobnego rozwiązania nie można zastosować w przypadku stawek za egzaminy, czy wynagrodzeń egzaminatorów?. Ale to już temat na inny artykuł.

tekst projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12365200/12919564/12919565/dokument580641.pdf