A jednak się udało. Nowe rozporządzenie w sprawie egzaminowania wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r. !!

Kilka miesięcy intensywnych prac zaowocowało, na ostatni moment, wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Na szczęście na odchodne podpisali je ministrowie poprzedniego rządu dając całej branży szkolenia i egzaminowania chociaż kilka dni na zapoznanie się i wdrożenie nowych zasad przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy. Niby niewielkie zmiany, chciałoby się powiedzieć kosmetyczne, ale w niektóre z nich są zasadnicze. Chociażby nowe (stare) zasady przerywania egzaminu czy nowe zadania egzaminacyjne na kategorię A i B prawa jazdy.

Duże zamieszanie wśród WORD-ów wywołują także przepisy nakazujące w trakcie egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A aby egzaminator nie prowadził pojazdu jadącego za motocyklem, a także te zabraniające wjazdu na plac ośrodka egzaminowania np. pojazdów stosowanych podczas szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej (oczywiście podczas trwania egzaminów na prawo jazdy ).

Popatrzmy na najważniejsze zmiany:

Zapis na egzamin

Od pierwszego stycznia nawet pierwszy zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy będzie mógł odbyć się drogą elektroniczną. Także dostarczenie dokumentów takich jak opłata za egzamin, wniosek o egzamin własnym pojazdem, o udział tłumacza, o udział instruktora itp. będzie mógł być dostarczony środkami komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez ośrodek egzaminowania lub jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zmiana daty egzaminu

Podobnie jak powyżej, od pierwszego stycznia, będzie można maksymalnie na dwa dni przed egzaminem poinformować WORD o braku możliwości stawienia się na egzamin w wyznaczonym terminie bez konsekwencji i będzie to można zrobić środkami komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych udostępnianych przez ośrodek egzaminowania lub jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Nowe dokumenty tożsamości

Jednoznacznie wskazano, że dokumentem tożsamości przedstawianym na egzaminie będzie mógł być oprócz dowodu osobistego także inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO).

Oprócz karty pobytu, paszportu lub innego dokumentu podróży, tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, zgody na pobyt tolerowany będzie można korzystać z dokumentu mObywatel albo dokument elektronicznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.), udostępnionego egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, i zaktualizowanego na dzień egzaminu.

Pamiętajcie, że egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby będzie mógł żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.

Rozpoczęcie egzaminu

Zarówno podczas części teoretycznej egzaminu jak i części praktycznej egzaminu będzie można uwzględnić 15 minut spóźnienia, ale także będzie można je rozpocząć 15 minut wcześniej jeżeli zarówno egzaminator jak i osoba egzaminowania będą do niego gotowi.  

Przerwanie egzaminu państwowego

Od pierwszego stycznia egzaminator nie będzie mógł przerwać egzaminu państwowego dopóki nie nastąpi bezpośrednie (fizyczne) zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego spowodowane przez osobę egzaminowaną.

W przypadku:

  1. przejechania kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk,
  2. najechania albo potrącenia pachołka lub tyczki,

egzamin na placu manewrowym nie będzie przerwany. Będzie już za pierwszym razem kończył się wynikiem negatywnym, ale egzamin będzie można kontynuować. Nie będzie w tym przypadku już przeprowadzony egzamin w ruchu drogowym.

Zmieniło się także podejście do tabeli w której dotychczas wymieniono:

„ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ ZAGRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIO ŻYCIU I ZDROWIU UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO SKUTKUJĄCE PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO”

popełnienie, których natychmiast przerywało egzamin. Od pierwszego stycznia będzie to nowa tabela i będzie ona zawierała:

„ZACHOWANIA OSOBY EGZAMINOWANEJ MOGĄCE SKUTKOWAĆ PRZERWANIEM EGZAMINU PAŃSTWOWEGO”

Co to oznacza?. Przede wszystkim w przypadku popełnienia błędu zawartego w tabeli, nie będzie przerwania egzaminu jeżeli nie nastąpi bezpośrednie (fizyczne) zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego spowodowane przez osobę egzaminowaną. W przypadku jeżeli tego zagrożenia nie będzie to będzie to pierwszy błąd.

Powstaje tu zasadnicza wątpliwość.

Czy na pewno zamiarem resortu było wprowadzenie rozwiązania, w którym przejechanie na czerwonym świetle, czy spowodowanie kolizji może być traktowane jako pierwszy błąd, który w związku z brakiem bezpośredniego (fizycznego) zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego spowodowanego przez osobę egzaminowaną, może nie skutkować wynikiem negatywnym? Czy naprawdę osoba popełniający taki błąd podczas egzaminu może uzyskać wynik pozytywny?

Wydaje się, że jest to jednoznaczne niedopatrzenie. Jeżeli jest to jednak celowe działanie to chyba dążymy w ten sposób do stylu jazdy stosowanego w Turcji czyli „czerwone” to tylko sugestia.

Jak wpłynie to na bezpieczeństwo? Zobaczymy.

Nowe zadania egzaminacyjne

Pojawiło się nowe (stare) zadanie egzaminacyjne w ramach prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A czyli:

„Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, następnie podparcie pojazdu na podpórce”

Zadanie to zostało wyłączone z zadania nr 1 i sposób jego wykonania nie zmienia się.

Dotychczasowe zadanie „Przejazd przez skrzyżowanie dwupoziomowe” zostało zamienione na zadanie „przejazd przez węzeł (wjazd/zjazd)” jednak w odnośniku do tego zadania umieszczonym pod tabelą  nadal pozostało skrzyżowanie dwupoziomowe. Dlatego też wydaje się, że sposób jego wykonania i jego ocena pozostaną te same.

Także zadanie polegające na sprawdzeniu czy nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej prędkości zostaje zamienione na zadanie „Respektowanie dopuszczalnej prędkości”. Nie zmienia się ocena jego wykonania, nie licząc oczywiście przerwania egzaminu w przypadku przekroczenia tej prędkości o 20 km/h. Jeżeli nie było zagrożenia to egzamin nie będzie przerywany i wynik nie będzie negatywny.

Nowy arkusz przebiegu egzaminu państwowego

Na koniec warto wskazać, że w związku z nowymi zadaniami egzaminacyjnymi został przygotowany nowy arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Od 1 stycznia arkusz ten będzie wyłącznie w rozmiarze A4. Będzie też można wypełniać go elektronicznie i przechowywać elektronicznie.

Oczywiście będzie też okres przejściowy, podczas którego będzie można wykorzystać stare dokumenty. Ale i tak w starych drukach dokumentów nie ma nowych zadań egzaminacyjnych. Zatem i tak od 1 stycznia trzeba mieć nowe arkusze.  

Zatem przeanalizujcie sobie już dokładnie te rozwiązania w zaciszu domowym