Część druga – Komisja Europejska w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej praw jazdy i egzaminów

Skuteczne transgraniczne egzekwowanie przepisów ruchu drogowego związanych z bezpieczeństwem

Obecne przepisy UE dotyczące transgranicznego egzekwowania przepisów przyczyniły się do tego, że sprawcy przestępstw lub wykroczeń w ruchu drogowym niebędących rezydentami nie pozostaną anonimowi. Jednak w 2019 r. około 40 proc. przestępstw lub wykroczeń transgranicznych pozostawało bezkarnych, ponieważ sprawca nie został zidentyfikowany lub ponieważ płatność nie została wyegzekwowana.

Przedstawione dziś wnioski mają na celu rozwiązanie tego problemu poprzez umożliwienie organom egzekwowania prawa dostępu do krajowych rejestrów praw jazdy. Komisja proponuje również wzmocnienie roli ustanowionych krajowych punktów kontaktowych, tak aby mogły one lepiej współpracować z organami egzekwowania prawa zaangażowanymi w dochodzenia w sprawie przestępstw lub wykroczeń. Pozwoli to zaradzić obecnym niedociągnięciom we współpracy między państwami członkowskimi przy prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw lub wykroczeń.

Obecnie obowiązujące przepisy obejmują niektóre z najczęstszych i najpoważniejszych przestępstw lub wykroczeń, takich jak nadmierna prędkość i kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu.

Komisja proponuje rozszerzenie zakresu przestępstw lub wykroczeń drogowych o: niezachowanie wystarczającej odległości od pojazdu jadącego z przodu niebezpieczne wyprzedzanie, niebezpieczne parkowanie, przekroczenie jednej lub kilku ciągłych białych linii, jazdę w niewłaściwym kierunku, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących korzystania z korytarzy awaryjnych, korzystanie z przeciążonego pojazdu.

Uzupełnienia te pomogą ograniczyć bezkarność za takie przestępstwa lub wykroczenia i zwiększą zdolność państw członkowskich do karania sprawców z innych państw członkowskich.

Zapewni również równe traktowanie sprawców przestępstw lub wykroczeń w ruchu drogowym będących rezydentami i nierezydentów.

Zaktualizowane przepisy zapewnią przestrzeganie praw osób oskarżonych o przestępstwa lub wykroczenia drogowe. Osoby niebędące rezydentami zachowują prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, do domniemania niewinności i do obrony. Prawa te zostaną lepiej zagwarantowane dzięki przepisom zapewniającym jednolitą treść i doręczanie zawiadomień o nałożeniu kary, dzięki zapewnieniu odbiorcom takich zawiadomień możliwości weryfikacji ich autentyczności, a także dzięki wprowadzeniu standardowego wymogu udostępniania informacji domniemanym sprawcom.

Specjalny portal informatyczny umożliwi obywatelom łatwy dostęp do informacji na temat przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących w każdym państwie członkowskim, a z czasem umożliwi im bezpośrednie uiszczanie kar pieniężnych.

Przepisy te zostaną również dostosowane do unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO i dyrektywa o ochronie danych w sprawach karnych).

Zakazy prowadzenia pojazdów mające skutki w całej UE: położenie kresu bezkarności za poważne przestępstwa

Aby zapobiec bezkarności sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, wprowadzony zostanie nowy system umożliwiający zakaz prowadzenia pojazdów w całej UE, w przypadku gdy państwo członkowskie zdecyduje się na wykluczenie kierowcy z powodu przestępstwa popełnionego na jego terytorium.

Pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców przestępstw w ruchu drogowym we wszystkich państwach członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli poważne wykroczenie skutkuje zakazem prowadzenia pojazdów, nie można go egzekwować w całej UE, jeżeli kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie w państwie członkowskim innym niż to, które wydało mu prawo jazdy.

Dzisiejszy wniosek dotyczy poważnych przestępstw lub wykroczeń drogowych, takich jak nadmierna prędkość, kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz spowodowanie śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała w wyniku jakiegokolwiek przestępstwa lub wykroczenia drogowego.

Dalsze działania

Ww. propozycje zapisów zostaną teraz rozpatrzone przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.