Opłaty za egzaminy – walczymy dalej.

Kolejna odsłona walki o dochody Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego odbyła się w dniach 25 października i 3-4 listopada 2022 r. w Sejmie. Posłowie rozpatrzyli poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 2667).

Projekt był procedowany przez Komisję Infrastruktury.

Komisja Infrastruktury

O projekcie pisaliśmy już wcześniej w poniższym artykule.

Podczas posiedzenia projekt omówił przedstawiciel wnioskodawców poseł Tadeusz Chrzan – Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Tadeusz Chrzan

Omawiając uzasadnienie wskazał on w szczególności, że przepisy projektu są odpowiedzią na postulaty egzaminatorów, dyrektorów WORD oraz samorządów województw. Oczywiście projekt ten jest odpowiedzią na te postulaty ale stoi z nimi w jednoznacznej sprzeczności. Trzeba przypomnieć, że od ponad półtora roku głównymi postulatami zgłaszanymi przez samorządy Województw, a także przez dyrektorów WORD jest podwyższenie opłat za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy regulowanych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Opłaty te nie były zmieniane od 2013 r. To samo dotyczy postulatów egzaminatorów. Ich głównym celem jest podwyższenie wynagrodzeń poprzez zmianę ich stawek określonych i regulowanych także rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Realizacja tych postulatów wymaga podjęcia decyzji w Ministerstwie Infrastruktury i przeprowadzenia zmiany dwóch rozporządzeń. Jedyna zmiana ustawowa jaka jest niezbędna to podwyższenie maksymalnych stawek za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy zawartych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Na tą rozbieżność wskazywali zarówno posłowie biorący udział w posiedzeniu, w tym w szczególności poseł Mirosław Suchoń – Koło Parlamentarne Polska 2050 – Koalicja Obywatelska, oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających samorządy Województw (Związek Województw RP) oraz przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Wskazali oni również, że negatywne opnie dotyczące tego projektu przesłały zarówno Związek Województw RP jak i Konwent Marszałków RP, a także Stowarzyszenie Egzaminatorów oraz Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Podczas posiedzenia wskazywano również na niekonstytucyjność proponowanego rozwiązania. Miała ona związek z brakiem wskazania finansowania dla Sejmików Wojewódzkich i Marszałków Województw nowo nakładanych zadań polegających na dotowaniu działalności WORD.

Wskazano także, ze projekt nie był konsultowany zarówno społecznie, jak i z ekspertami w tej dziedzinie.

Podkreślono także, że proponowane zmiany nie rozwiązują problemów, a jedynie przerzucają odpowiedzialność na samorządy województw. Wskazywano, że brak podwyższenia kwot maksymalnych za przeprowadzenie egzaminów wiąże ręce samorządom województw nie dając im możliwości swobodnego kształtowania zarówno opłat za egzaminy jak i wynagrodzeń egzaminatorów.

Ostatecznie poseł Mirosław Suchoń złożył wniosek o odrzucenie projektu w całości. Pomimo przedstawionych argumentów oraz negatywnych opinii w zasadzie wszystkich środowisk podczas głosowania wniosek ten został odrzucony a projekt uzyskał pozytywną opinię komisji.     

W dniu 3 i 4 listopada 2022 r. sprawozdanie Komisji Infrastruktury na temat projektu zostało rozpatrzone na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Było to 2 czytanie projektu.

Podczas posiedzenia jedynie Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt ustawy. Pozostałe kluby i koła parlamentarne wyraziły negatywną opinię co do procedowanego projektu.

Posłowie w imieniu swoich klubów ponownie wskazywali na jednoznacznie widoczne przerzucenie odpowiedzialności Ministra Infrastruktury i rządu na samorządy Województw, brak zapewnienia finansowania proponowanych rozwiązań oraz iluzoryczność rozwiązania problemu ze względu na brak podniesienia opłat maksymalnych za egzaminy.

Poseł Maciej Lasek

Poseł Maciej Lasek wskazał także na niekonstytucyjność rozwiązania związaną z brakiem wskazania pokrycia kosztów jakie poniosą samorządy oraz nieokreśleniem skutków finansowych proponowanych zmian.  

Poseł Mirosław Suchoń wskazał na pogarszająca się sytuację finansową Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i brak działań Ministra Infrastruktury zmierzających do rozwiązania tych problemów. Wskazał także na przeniesienie odpowiedzialności za egzamin na prawo jazdy i jego organizację na poziom województw pomimo, że egzamin ten jest egzaminem państwowym. Powiedział także, że do podstawowych zadań WORD należy i należało finansowanie działań samorządowych na rzecz BRD, po wprowadzeniu tych zmian nie będzie to realizowane, a wręcz odwrotnie, środki które miałyby być przez samorząd przekazywane na BRD będą teraz przekazywane na finansowanie działalności WORD. Poseł złożył dwie poprawki pierwszą likwidującą możliwość obciążenia samorządów kosztami funkcjonowania WORD-ów i drugą poprawkę w której zaproponował, aby opłaty z tytułu egzaminów były powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na koniec posiedzenia Minister Rafał Weber jednoznacznie poparł projekt ustawy wskazując na fakt, że jest to najlepsze i w zasadzie jedyne rozwiązanie możliwe do zrealizowania w celu poprawienia sytuacji finansowej WORD – ów.

W dniu 4 listopada 2022 r. na posiedzeniu Komisji Infrastruktury posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone poprawki.

Na posiedzeniu plenarnym w dniu 4 listopada 2022 r. przedstawione zostało drugie sprawozdanie komisji. Projekt został uchwalony. Głosowało 452 posłów. 228 – za, 220 – przeciw, 4 się wstrzymało.

Projekt będzie dalej procedowany w Senacie na posiedzeniu 16 i 17 listopada 2022 r.

Na koniec należy zauważyć, że prawdopodobnie w takim kształcie projekt stanie się prawem obowiązującym. Trzeba zatem przygotować się na różne ceny za egzaminy w różnych częściach Polski. Egzaminatorzy także będą musieli wziąć pod uwagę, że w niektórych rejonach Polski będą mogli zarobić więcej za ta sama pracę. Pytanie tylko czy o to powinno chodzić w egzaminach „państwowych”?. Najciekawsza jest także odpowiedź na pytanie, czy Marszałkowie będą mieli w przyszłym roku jak dotować WORD-y. Przecież budżety na rok przyszły są już dawno zamknięte. Komu trzeba by odebrać pieniądze, żeby dać WORD – om?. Ale oczywiście to już nie będzie problem Ministerstwa Infrastruktury.

A na koniec zdjęcie pokazujące jakim zainteresowaniem wśród Posłów cieszyło się posiedzenie poświęcone temu projektowi.