Szkolenie kierowców zawodowych, co nasz czeka? – część trzecia

Dzisiaj ostatnia już część zmian w przepisach regulujących szkolenia kierowców zawodowych. Nie podamy niestety daty ich wejścia w życie, ponieważ trwają jeszcze intensywne prace legislacyjne zmierzające do szybkiego wprowadzenia tych zmian w życie. Niestety pozostała jeszcze do uzyskania opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, co miejmy nadzieję zdarzy się pod koniec tego miesiąca i oczywiście Komisja Prawnicza w Rządowym Centrum Legislacji (RCL), której termin zakończenia jak zwykle trudno przewidzieć. Potem zostanie już tylko podpis i publikacja. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni lub 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku ustaw, chyba, że podczas Komisji Prawniczej w RCL zostanie ustalone coś innego. A teraz przejdźmy do ostatniej części zmian, które wg. projektodawców mają ułatwić nam życie.

W każdych 60 minutach, które wchodzą w godzinę zajęć lub ćwiczeń będzie trzeba uwzględnić 5 do 10 minut przerwy. Oczywiste, że większość nas to robiła, tylko formalnie nie było to dopuszczone i można było z tego powodu dostać zalecenia pokontrolne lub inne kary od kontrolujących.

Aktualizując profil kierowcy zawodowego po ukończeniu szkolenia okresowego w formie kursu okresowego oraz wymaganej liczby modułów szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć nie będzie się do niego wpisywać zakresu ukończonego szkolenia okresowego, ale będzie trzeba wydać osobie szkolonej papierowe świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie tego szkolenia. Trzeba pamiętać, że drugi egzemplarz tego świadectwa pozostaje w ośrodku szkolenia i musi być gromadzony.

W teście kwalifikacyjnym realizowanym w WORD będzie mógł brać udział tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego lub tłumacz przysięgły. W przypadku tłumacza języka migowego jego obecność na teście kwalifikacyjnym zapewnia sobie osoba egzaminowana lub na życzenie może być zapewniony przez ośrodek egzaminowania. W przypadku tłumacza przysięgłego jego obecność na teście kwalifikacyjnym zapewnia sobie osoba egzaminowana. W każdym przypadku konieczność ich udziału trzeba będzie zgłosić w momencie zapisu na test.

WORD nie będzie musiał w przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w profilu kierowcy zawodowego ośrodek egzaminowania zwracać profilu kierowcy zawodowego w celu wyjaśnienia niezgodności przez właściwy podmiot lub organ. Pomimo nieścisłości będzie mógł przeprowadzić test.

Do testów kwalifikacyjnych realizowanych w ramach bloku D, D+E, D1 i D1+E zostanie dołożona nowa tematyka określona w module 1.6.(a) czyli umiejętność przewidywania i oceny zagrożeń w ruchu oraz dostosowanie się do nich. Będzie jednak ona na egzaminie dopiero po wdrożeniu elektronicznej wersji testu kwalifikacyjnego.

Podobnie jak ośrodek szkolenia WORD będzie musiał wydać osobie egzaminowanej świadectwo kwalifikacji zawodowej w postaci papierowej. I tak samo drugi egzemplarz będzie musiał przechowywać w swoich dokumentach.

Wszystkie tematy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stają się zagadnieniami. Oznacza to, że w książce ewidencji nie będziemy już wpisywać i potwierdzać każdego pojedynczego zagadnienia np. 1.6.8. (dotychczas tematu) a jedynie tematy np. 1.6 co znacznie ograniczy uciążliwość jej wypełniania. W przypadku szkoleń prowadzonych w oparciu o oprogramowanie komputerowe znacznie zmniejszy liczbę testów sprawdzających.

 Wszystkie zajęcia realizowane jako T/C będą musiały być realizowane jako teoria i ćwiczenia.

W tabeli nr 3 dokonano także zmiany liczby godzin szkolenia dla poszczególnych tematów. Wynika ona z dodania tematu 1.6(a)  umiejętność przewidywania i oceny zagrożeń w ruchu oraz dostosowanie się do nich.

Pamiętajcie, że:

Każda osoba która rozpoczęła szkolenie okresowe przed dniem 6 kwietnia 2022 r. i je ukończyła po dniu 6 kwietnia 2022 r. oraz osobie, która rozpoczęła szkolenie okresowe po dniu  6 kwietnia 2022 r. i je ukończyła przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będzie mogła wnioskować do ośrodka szkolenia o wydanie papierowego świadectwa kwalifikacji zawodowej. Ma na to 3 miesiące.

Jeżeli w dniu wejścia w życie prowadzone jest szkolenia to do niego trzeba już stosować przepisy nowego rozporządzenia,

Masz 6 miesięcy na dostosowanie planu wykonania szkolenia do nowych przepisów. Oczywiście jeżeli plan wymaga zmiany.

Należy dostosować program szkolenia do nowego brzmienia załącznika nr 3 do rozporządzenia.