Szkolenie kierowców zawodowych, co nasz czeka? – część pierwsza

Już na początku października tego roku, w ramach przedstawienia stowarzyszenia Polski Związek Szkoleniowy pisaliśmy o projekcie rozporządzenia  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 25 marca 2022 r.

W artykule nie wspomnieliśmy o spotkaniu które odbyło się 23 września 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury podczas którego przedyskutowano szereg uwag zgłoszonych do tego projektu przez organizacje społeczne w tym Polski Związek Szkoleniowy w organizacji. Poprawiony projekt rozporządzenia miał zostać opublikowany w szybkim tempie, ale dopiero w dniu 27 października 2022 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwo Infrastruktury umieściło projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 25 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 739), po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych.

W najbliższych kilku artykułach przedstawimy Wam najważniejsze planowane zmiany w szkoleniu kierowców zawodowych. To pierwsza grupa zmian.

Opracowując nowe programy szkolenia dla kursów kwalifikacyjnych nie będziecie już musieli pamiętać o zachowaniu chronologii bloków programowych określonych w załączniku do rozporządzenia. Ułatwi to organizację kursu i pozwoli dostosować program do specyfiki pracy danego przedsiębiorcy.

Przepisy jednoznacznie zezwolą na zaplanowanie ćwiczeń oraz zajęć praktycznych po zakończeniu wszystkich zajęć teoretycznych.

W planie realizacji szkolenia trzeba będzie wskazać, jakie zajęcia z przedstawionego programu szkolenia planujemy zrealizować w poszczególnych dniach prowadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym lub szkoleniu okresowym i jakie metody szkolenia planujemy stosować. Zgodnie z przepisem art. 39g ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201) przedsiębiorca składając wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia załącza do tego wniosku także program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania.

Sam program nie stanowił nigdy problemu i wiadomo było, że składa się go tylko raz i zwykle dopóki nie było zmiany przepisów program pozostawał aktualny dla wszystkich prowadzonych przez dany ośrodek szkoleń. Inaczej było w przypadku planu wykonania szkolenia wraz z metodami nauczania. Niektóre organy nadzoru, żądały przedstawienia takiego planu przed każdym przeprowadzanym szkoleniem. Ta rozbieżność wynikała z braku definicji planu szkolenia. W projektowanych przepisach plan wykonania szkolenia będzie jednoznacznym uzupełnieniem programu szkolenia, a więc jednoznacznie będzie musiał być przedłożony wyłącznie w momencie składania wniosku o wpis do rejestru.

Osoby, które uzyskały wcześniej świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego, a nie uzyskały wpisu do prawa jazdy lub nie uzyskały karty kwalifikacji kierowcy będą mogły przystąpić wyłącznie do szkolenia okresowego. Obecne brzmienie przepisu §6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia stwarzało wątpliwości sugerując, że w celu przystąpienia do szkolenia okresowego należy przedłożyć co najmniej kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenia kwalifikacji wstępnej lub kopię prawa jazdy z wpisem kodu 95. W takim przypadku osoby, które nie miały wpisu, a miały ukończone wyłącznie szkolenie okresowe, musiałyby ponownie przystępować do kwalifikacji wstępnej. 

Kierownik ośrodka szkolenia zostanie odciążony od ciągłego i osobistego wypełniania obowiązków administracyjnych. Po wejściu w życie nowych przepisów prawie wszystkie obowiązki kierownika ośrodka będzie mogła wypełniać osoba upoważniona przez kierownika ośrodka.

Podczas przyjęcia osoby szkolonej na szkolenie ośrodek szkolenia nie będzie musiał „weryfikować w profilu kierowcy zawodowego aktualności orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy”. Przepisy ustawy o transporcie drogowym nie wymagają tego od podmiotów prowadzących szkolenie.

Projekt znajdziecie pod adresem – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12361815/12893774/12893775/dokument583035.docx

Załącznik nr 1 – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12361815/12893774/12893775/dokument583036.doc

Załącznik nr 2 – https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12361815/12893774/12893775/dokument583037.docx

Opis dalszych zmian w drugiej części artykułu za tydzień.