Rusza pierwsza w Polsce strefa czystego transportu.

Już 1 lipca 2024 r. w Warszawie rusza pierwsza w Polsce strefa czystego transportu. W dniu 7 grudnia 2023 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875) Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr XCI/2974/2023 ustanowiła na terenie miasta stołecznego Warszawy strefę czystego transportu.

Z założenia została ona ustanowiona w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko.

Zgodnie z podjętą decyzją strefa obejmie większość Śródmieścia, a także część dzielnic Praga Południe, Praga Północ, Wola i Ochota co pokazuje poniższa mapa.

Serwis mapowy Urzędu m.st. Warszawy. Strefa czystego transportu zaznaczona na zielono.

Od 1 lipca rozpoczyna się pierwszy etap wdrażania strefy. Potrwa on do 31 grudnia 2025 r. Po tym czasie stopniowo będą wzrastały wymagania co do pojazdów mogących wjechać do strefy i tak aż do 2032 r.

Kto na pewno będzie mógł wjechać do strefy

Do strefy zgodnie z przepisami ustawy będą mogły wjechać pojazdy elektryczne, napędzane wodorem, napędzane gazem ziemnym, oraz te wyłączone na podstawie uchwały rady gminy.

Oczywiście od zakazu wjazdu do strefy zwolnione są także:

 1. pojazdy:
  • Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych,
  • używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
  • zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg,
  • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
  • urzędów morskich realizujących zadania w pasie technicznym i ochronnym wybrzeża oraz w portach i przystaniach morskich,
  • posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne,
  • Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, inne niż wykorzystywane wyłącznie do przewozu osób;
  • specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego;
  • autobusy zeroemisyjne;
  • autobusy szkolne.

Kto jeszcze

Zgodnie z uchwałą do strefy w 1 fazie czyli od 1 lipca 2024 r. będą mogły wjechać także pojazdy:

 1. z silnikami z zapłonem iskrowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 2 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 1997 r.;
 2. z silnikami z zapłonem iskrowym autobusy i samochody ciężarowe oraz ciągniki samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 2 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 1997 r.;
 3. z silnikami z zapłonem samoczynnym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 4 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.;
 4. z silnikami z zapłonem samoczynnym autobusy i samochody ciężarowe oraz ciągniki samochodowe dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro IV lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.

Co z mieszkańcami

Osoby zamieszkałe w Warszawie i płacące podatki w Warszawie zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy w dwóch pierwszych etapach jej wprowadzania. Reguły strefy czystego transportu dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 r. – wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 14 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 23 lata. Ten wyjątek ma zastosowanie w przypadku osób, którzy przed 1 stycznia 2024 r. byli właścicielami swoich pojazdów.

Wprowadzony zostanie również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które do końca 2023 r. ukończą 70 lat), o ile przed 1 stycznia 2024 r. byli właścicielami swoich pojazdów.

Czy potrzebna będzie nalepka

Po 1 lipca 2024 r. ok. 97 proc. wszystkich samochodów jeżdżących po Warszawie nie będzie potrzebowało nalepki.

Jeśli samochód spełnia wymagania podstawowe Strefy, nie potrzebuje nalepki. Od 1 lipca 2024 r. do 1 stycznia 2026 r. wjazd do Strefy mają auta benzynowe wyprodukowane przynajmniej w 1997 r. lub auta z silnikiem Diesla wyprodukowane przynajmniej w 2005 r. Wjazd takich aut nie musi być nigdzie zgłaszany.

Nalepka potrzebna jest wyłącznie na samochody, które nie spełniają powyższych wymagań, ale ich właściciele mają uprawnienie do wystąpienia o wyłączenia spod zasad Strefy – będą to mieszkańcy Warszawy płacący tu podatki, seniorzy którzy ukończyli 70 lat w 2023 r. czy osoby niepełnosprawne.

Warto wiedzieć

Nalepka wydana np. w Krakowie nie będzie uprawniała do wjazdu do strefy czystego transportu w Warszawie – uchwały Warszawy i innych miast różnią się warunkami dopuszczeń do ruchu pojazdów w strefie.

Każdy będzie miał możliwość wjazdu do strefy cztery razy w ciągu roku kalendarzowego, niezależnie od tego, czy auto spełnia normy emisji spalin. Nie będzie potrzeby zgłaszania nigdzie takiego okazjonalnego wjazdu.

Dzięki kontrolom (tradycyjnym i elektronicznym), służby będą mogły ustalić że dany samochód wjechał już 4 razy w roku, od piątego razu powinien otrzymać mandat za wjazd do strefy bez uprawnień.

To ułatwienie z pewnością nie obejmuje wszystkich możliwych wypadków losowych, ale da pewną swobodę w razie nagłej potrzeby posiadaczom starych samochodów w liczbie 4 dni w roku, aby zachować skuteczność działania wprowadzenia strefy.

Dla posiadaczy pojazdów ciężarowych

Informacja dla osób spoza Warszawy

Informacja dla osób z Warszawy

Nie ma potrzeby ale można

Oczywiście każdy będzie mógł uzyskać nalepkę. Jej koszt to 5 zł i będzie wyglądała następująco:

Kontrola

Kontrolę wjazdu do Strefy będzie prowadziła Straż Miejska m.st. Warszawy zgodnie ze

swoimi uprawnieniami kontroli w ruchu drogowym lub Policja. Kontrola będzie prowadzona na

zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o

ruchu drogowym.

W celu identyfikacji pojazdów samochodowych uprawnionych do wjazdu do Strefy kontrola będzie prowadzona:

 1. za pomocą danych pozyskiwanych z centralnej ewidencji pojazdów lub
 2. poprzez obowiązek oznaczenia pojazdów samochodowych nalepką umieszczaną w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu, gdy dane pozyskane z centralnej ewidencji pojazdów nie są wystarczające do ustalenia uprawnienia pojazdu do wjazdu do Strefy, w tym w szczególności pojazdów samochodowych wyłączonych dodatkowo przez ustawę lub uchwałę np. służb, pojazdów specjalnych, pojazdów mieszkańców niespełniających wymagań itp.

Kara

Za nieuprawniony wjazd do Stefy Czystego Transportu grzywna w postaci mandatu karnego wynosi 500 złotych

Przydatne linki:

Informacja: https://transport.um.warszawa.pl/SCT

wymogi: https://transport.um.warszawa.pl/wymogi-sct

sprawdź czy pojazd spełnia wymogi (kalkulator): https://sprawdzsct.zdm.waw.pl/sprawd%C5%BA-pojazd

Źródło: Urząd Miasta st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich.