Szkolenie kierowców zawodowych, co nasz czeka? – część druga

Dzisiaj kontynuacja opisu zmian jakie mają nastąpić w szkoleniu kierowców zawodowych rozpoczętego w poprzednim artykule.

Po wejściu w życie przepisów projektu rozporządzenia szereg obecnie mocno uciążliwych regulacji prawnych zostanie zamienionych na prostsze i bardziej elastyczne rozwiązania.

Do profilu kierowcy zawodowego nie trzeba będzie wpisywać informacji o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych. Trzeba będzie wpisywać wyłącznie informację o pierwszych zajęciach (nie ma znaczenia czy teoretycznych czy praktycznych). Nie trzeba będzie także wpisywać informacji o prowadzeniu szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz numeru kursu kwalifikacyjnego albo szkolenia okresowego.

Kierownik ośrodka szkolenia nie będzie musiał zwracać profilu kierowcy zawodowego w celu wyjaśnienia niezgodności przez właściwy organ w przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w tym profilu. Zamiast obowiązku mamy tu możliwość, a więc w niektórych przypadkach nie będziemy musieli odsyłać osoby szkolonej. Nieścisłości w profilu będzie można poprawić podczas dalszych procedur np. po ukończonym szkoleniu.

Do dokonywania wpisów w dokumentacji elektronicznej nie będzie już potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. W przypadku prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka wpisy dokonywane przez kierownika ośrodka w ewidencji osób szkolonych, a także przez osoby prowadzące zajęcia lub odbywające zajęcia w książce przeprowadzonych zajęć będą potwierdzane wyłącznie przy użyciu unikalnego identyfikatora i hasła nadanego w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia.

Do książki przeprowadzonych zajęć osoby szkolonej nie trzeba będzie wpisywać liczby przejechanych kilometrów, a także numeru rejestracyjnego pojazdu albo marki, typu, modelu oraz numeru certyfikatu symulatora.

W przypadku prowadzenia zajęć praktycznych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy do ośrodka nie trzeba będzie wozić książek przeprowadzonych zajęć. Dopuszczone będzie, zamiast wpisu do książki, dołączenie do niej wystawionego przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie odpowiednich zajęć. Warunkiem będzie aby to zaświadczenie zawierało dane tożsame z książką przeprowadzonych zajęć.

Zajęcia praktyczne podczas szkolenia okresowego prowadzonego w formie kursu okresowego będzie można prowadzić także odpowiednio do potrzeb w sali lub na placu manewrowym ośrodka szkolenia.

Podczas szkolenia okresowego prowadzonego w formie kursu okresowego nie trzeba już będzie każdorazowo po każdym module aktualizować profilu kierowcy zawodowego. Będzie się to rozbiło dopiero po zakończeniu kursu.

Dodatkowy kurs (ADR, czy przewóz zwierząt) nie będą już zmniejszały wymiaru godzin dla szkolenia w zakresie bloku programowego D, D+E, D1 i D1+E. Pozostanie wyłącznie zmniejszenie dla bloku C, C+E, C1 i C1+E.

W ramach zajęć teoretycznych nie tylko wykłady będzie można prowadzić w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia. W zasadzie będzie można przeprowadzić w ten sposób dowolne zajęcia takiej jak wykłady, ćwiczenia, pokazy, prezentacje czy testy pod warunkiem, że sposób ich prowadzenia będzie ujęty w programie szkolenia.

Oprogramowanie nie będzie musiało:

  1. zapewniać zabezpieczenia przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć – efekt rezygnacji z chronologii,
    1. spełniać warunku, że każde logowanie wymaga potwierdzenia kodem wysyłanym na telefon osoby szkolonej,

W naszej ocenie większość tych zmian przyczyni się jednoznacznie do zmniejszenia pracochłonności administracyjnej procesu szkoleniowego. Warto się zastanowić czy niektóre zmiany nie idą za daleko, i nie przyczynia się do powrotu patologii w szkoleniu kierowców zawodowych.

Ostatnia część zmian już w przyszłym tygodniu. Może uda się już jednoznacznie wskazać daty wejścia w życie opracowywanych przepisów.