Posłowie Komisji ds. Petycji postanowili podjąć rękawicę i nadać bieg naszej petycji w sprawie podatku od środków transportu dla pojazdów szkoleniowych.

W dniu 15 czerwca 2023 r. o godzinie 13.00 sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrzyła przygotowaną przez Polski Związek Szkoleniowy petycję w sprawie zmiany art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70) w zakresie dotyczącym zwolnień od podatku od środków transportowych (BKSP-144-IX-698/23).

Petycję przedstawiał Poseł Grzegorz Wojciechowski.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) Stowarzyszenie Polski Związek Szkoleniowy wniosło do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycję o dokonanie zmian legislacyjnych w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70) w zakresie dodania do art. 12 ust. 1 tej ustawy pkt. 6 w brzmieniu:

„6) pojazdów przystosowanych do nauki jazdy i egzaminowania będących w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.), lub wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, o których mowa w art. 116 ust. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)”

Jako uzasadnienie wskazano między innymi, że:

„Pojazdy te (do nauki jazdy) nigdy nie wykonują transportu drogowego osób lub rzeczy i zwykle poruszają się po drogach bez obciążenia. Niestety pomimo konieczności ich przystosowania do nauki jazdy i egzaminowania nie mogą być uznane za pojazdy specjalne, ponieważ sposób ich przystosowania nie ingeruje w przestrzenie ładunkowe czy pasażerskie. Pomimo to są to pojazdy przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnej. Zadania wykonywane przez te pojazdy są zadaniami pośrednio na rzecz lokalnej społeczności. Są to też działania związane z edukacją obywateli i ich rozwojem zawodowym, a także poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wiemy, że w przypadkach kiedy pojazdami tymi nie jest wykonywana działalność transportowa, to płacony od lat podatek od środków transportu stanowi znaczący koszt w rocznym utrzymaniu takiego pojazdu.

Przyczynia się to do konieczności podnoszenia  ceny za kurs na prawo jazdy, a więc ogranicza dostępność zawodu kierowcy.”

Komisja postanowiła nadać dalszy bieg petycji. W związku z petycją zostanie przygotowany dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów. Po otrzymaniu odpowiedzi na dezyderat posłowie podejmą decyzję o dalszym trybie postępowania w naszej sprawie.

Do petycji opinię przygotowało także Biuro Analiz Sejmowych. Opinia poniżej: